Vitale Verbindingen is opgezet voor en door wijkbewoners met ervaring in de GGZ zelf. Het is een herstel-community: een netwerk met een kern van ervaringswerkers die wonen in de Arnhemse wijken en vanuit de eigen wijk werken. Daarbij worden eigen herstel-ervaringen ingezet om te werken aan elkaars en andermans herstel, groei en participatie. Vitale Verbindingen heeft een eigen-wijze aanpak. De Vitale Verbinders worden omringd door een breder netwerk van wijkbewoners, kleine ondernemers, wijkbedrijven en instellingen.

Ontmoeten

Vitale Verbindingen werkt van onderop: vanuit (de kennis van én over) de wijk, vanuit Ontmoetingsplekken in de wijk (de eigen-wijkse plekken) en met gebruikmaking van de mogelijkheden die in de wijk aanwezig zijn voor herstel, ontwikkeling, meedoen en werken naar vermogen. De wijk is de plaats waar mensen hun netwerk hebben of weer op moeten bouwen, hun eigen thuis, en een oefen- en werkterrein voor het weer kunnen meedoen in de samenleving bijvoorbeeld in taken als groenbeheer en leefbaarheid, burenhulp en ondersteuning, coaching en voorlichting, ontmoeting en catering. Vanuit de eigen-wijkse plekken.

Ondersteunen

Basis en gemeenschappelijke binding is de ervaringskracht en het (samen) inzetten van deze kracht in het Ondersteunen, betrekken en laten meedoen van andere (kwetsbare) wijkbewoners in de Arnhemse wijken, vanuit gelijkwaardigheid. De deelnemers van Vitale Verbindingen zijn zo divers als de samenleving zelf. Het vormt een kleine community die dienst doet als (tussen-)stap naar terugkeer in de samenleving. Het gaat er niet om mensen te “genezen” maar hen een duurzaam perspectief op herstel, groei en participatie te bieden, die ze zelf vormgeven in relatie met hun eigen leefomgeving. Ondersteuning staat ten dienste van een (volwaardig) leven, een leven mèt de eigen kwetsbaarheid. Vitale Verbindingen biedt hierin alternatieven binnen het “gewone leven”. Zij ontzorgt en biedt: door versterking van de eigen regie en kracht van mensen (werken aan hoop, zingeving, empowerment, zelfregie en participatie); door het bieden van (tijdelijke) veilige en nabije herstel-gemeenschap en support van gelijkgestemden.

Ontwikkelen

Op het gebied van Ontwikkeling gaat Vitale Verbindingen uit van ruimte: Ruimte waarin mensen hun eigen persoonlijke ontwikkeltraject kunnen lopen. Bij Vitale Verbindingen wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheid en uitval die deel blijft uitmaken van het leven en ontwikkelproces van de deelnemers. Bij Vitale Verbindingen kan je altijd terugkomen, er is altijd plek, jouw plek. Vitale Verbindingen biedt een flexibele leeromgeving met trainingsmodules, inter-/supervisie door lot- en bondgenoten en participatie-trajecten in de wijk op basis van je eigen passie. Iedere deelnemer loopt hierin zijn/haar eigen pad in het tempo dat bij hem/haar past, begeleid door de andere Vitale Verbinders en bondgenoten in het netwerk. Door het versterken en om mensen “heen-vouwen” van de (mogelijkheden in de) eigen, sociale omgeving (netwerk & wijk, participatie & werk, wonen, vrije tijd) sluit eventuele zwaardere en langdurige zorg beter aan en hoeft deze minder lang of minder intensief te worden ingezet.

Ondernemen

Vitale Verbindingen Onderneemt. Veel Vitale Verbinders ontplooien activiteiten die herstelbevorderend werken. Vitale Verbindingen biedt ondernemende wijkbewoners letterlijk de ruimte deze activiteiten uit te voeren. Dit wordt met veel passie en professionaliteit gedaan en geeft de uitvoerenden een betekenisvolle en volwaardige rol. Omdat het voor de deelnemers niet altijd mogelijk is – vanwege hun kwetsbaarheid – een reguliere arbeidsplaats te vinden, zoekt en ontwerpt Vitale Verbindingen projecten op maat en ondersteunt deelnemers in het zelf ondernemen naar passie. “Onderneminkjes” die tegelijkertijd meerwaarde hebben voor het wonen en samenleven in de wijk en andere “kwetsbare” mensen, zoals kleine cateringbedrijfjes voor het wijkcentrum, tuinders voor de buurtmoestuin of herstelcoaching door ervaringswerkers voor mensen op de wachtlijst.

Vitale Verbindingen werkt verbindend en is van het “gewone leven” van Arnhemmers in de wijken: laagdrempelig, luchtig, aansluitend bij waar de mensen zijn en daar waar ze naar toe gaan.

Vitale Verbindingen in Malburgen

Vitale Verbindingen heeft in Malburgen geen kantoorvestiging of een vaste locatie. Vanuit diverse buurthuizen, waaronder de Hobbit en Huis voor de wijk worden wel diverse soorten activiteiten georganiseerd. Een voorbeeld van een van de activiteiten is de Zomerschool tijdens de Zomervakantie. De activiteiten van Vitale Verbindingen zijn vrijblijvend en gratis aan deel te nemen voor volwassenen.

Vitale Verbindingen werkt in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje samen met diverse organisaties waaronder het Wijkteam Malburgen en Project Achter de Voordeur.

 

Openingstijden

Maandag

09:00 - 17:00 uur

Dinsdag

09:00 - 17:00 uur

Woensdag

09:00 - 17:00 uur

Donderdag

09:00 - 17:00 uur

Vrijdag

09:00 - 17:00 uur

Zaterdag

-

Zondag

-

OPMERKING: bovenstaande tijden, zijn de tijden dat Vitale Verbindingen op kantoor en telefonisch bereikbaar is.